top of page

移民美國買樓好定租樓好? 9張圖講晒比你知!


StartFragment

(圖一) 美國熱門城市租售比

移民去外國生活,住屋問題一定係最貼身。但係有好多人都會疑惑「到底係買屋好定租屋好?」。買屋,又會擔心對生活開支造成限制;租屋,又會覺得冇一個家嘅感覺,冇安全感。咁到底移民去美國來講,係買樓抵玩啲,定係租樓抵玩啲呢?唔洗咁頭痛,我地為大家整理咗美國熱門城市嘅最新房屋租售數據,等大家可以了解返美國唔同城市嘅租金同樓價,知道自己喺當地買樓好啲定租樓好啲。 一睇「租售比」就知買樓定租樓好 美國咁鬼大,點先知邊度係買樓定租樓抵啲呀? 其實唔洗擔心,美國人喺呢方面會用「租售比」來判斷,條公式好簡單,就係「房屋價格/年租」。租售比愈高,就代表租屋抵啲,相反,愈低就當然係買屋抵啲。美國嘅標準來講,租售比1-15屬於低,而16-20屬於中等,而21或以上就屬於高。一般來講,美國東岸嘅租售比會低過西岸(如「圖一」所示)。我地亦整理左美國其他城市嘅租售比(「圖二」至「圖九」),一睇就會明白晒!

(圖二) 紐約市租售比 (美國東北部) (圖三) 亞特蘭大市租售比 (美國東部)

(圖四) 邁阿密市租售比 (美國東南部) (圖五) 波士頓市租售比 (美國東北部)

(圖六) 芝加哥市租售比 (美國北部) (圖七) 舊金山市租售比 (美國西南部)

(圖八) 西雅圖市租售比 (美國西北部) ( 圖九) 落杉磯市租售比 (美國西南部)

重點資訊
最近查詢